Praktijkgebieden o.a.:

 
 
 
 
 
 
 
 
   Nieuws:
 
 • Onderzoek: stereotiep beeld ontuchtpleger klopt niet

  ‘Ontucht met kinderen neemt vele gedaantes aan’

  Het stereotiepe beeld van ontuchtplegers klopt meestal niet. De dader is vaak juist niet de ‘enge man in de bosjes’ of iemand die vanuit zijn beroep met kinderen werkt, maar iemand uit de familie-, vrienden- of kennissenkring van het slachtoffer. Daarnaast wordt in 78 procent van de zaken de dader veroordeeld voor het plegen van ontucht met 1 slachtoffer. 1 op de 6 daders is zelf minderjarig.

  Het bovenstaande blijkt uit het eerste deel van het rapport Ontucht voor de rechter, vandaag gepubliceerd door Corine Dettmeijer, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Dettmeijer deed op basis van 200 veroordelingen voor fysiek kindermisbruik onderzoek naar dader- en slachtofferkenmerken en de aard van het misbruik. Ook werd onderzocht hoe slachtoffer en dader elkaar kennen.

  Daderkenmerken

  Volgens Dettmeijer waarschuwen veel ouders hun kinderen voor kinderlokkers (de ‘enge man in de bosjes’), maar wordt slechts een klein deel (7 procent) van de slachtoffers misbruikt door een onbekende. Ook zijn ouders vaak alert op een persoon die vanuit zijn beroep met kinderen werkt, zoals een leraar of sportcoach. Misbruik door dit type dader komt voor, maar is met 10 procent een minderheid. Het overgrote deel van de daders komen uit de familie-, vrienden- of kennissenkring van het slachtoffer.

  De 'verscheidenheid aan zaken, daders, slachtoffers en context waarbinnen het misbruik plaatsvindt' tonen volgens het rapport aan dat er niet gesproken kan worden over dé ontuchtpleger: 'Ontucht met kinderen neemt vele gedaantes aan.'

  Aard van het misbruik

  Uit het onderzoek blijkt dat bij bijna 9 op de 10 veroordelingen sprake is van ernstig seksueel misbruik, zoals aanraking van de geslachtsdelen of binnendringen van het lichaam. Meestal duurt het misbruik langer dan een dag, in de onderzochte zaken variërend van meerdere dagen tot wel 12 jaar. Bij 1 op de 10 slachtoffers duurde het misbruik 4 jaar of langer.

  Meisjes zijn 6 keer zo vaak slachtoffer van misbruik als jongens. Slachtoffers zijn gemiddeld 10 jaar oud als het misbruik begint.

  Strafmaat

  In deel 2 van het rapport worden de opgelegde straffen en overwegingen van de rechter geanalyseerd. Dit deel wordt naar verwachting komende zomer gepubliceerd.
 • Meer aandacht voor belang vertolking en vertaling in strafrechtspraak

  'Geen lijst met regels, maar voorbeelden uit de praktijk’

  Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) van de Rechtspraak stemt in met een leidraad op het gebied van tolken en vertalen in strafzaken. Met deze vandaag gepubliceerde Best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak wil de koepel van strafrechters handvatten bieden aan iedereen die tijdens een strafproces met vertolking en vertaling te maken heeft.

  ‘Tolken en vertalers spelen een onmisbare rol bij een eerlijk strafproces’, stelt LOVS-voorzitter Geert Lycklama à Nijeholt. ‘Bij veel strafzaken  is een tolk of vertaler betrokken. Zij moeten hun werk voor, tijdens en na de zitting zo goed mogelijk kunnen doen. Daarom is het zo belangrijk dat we weten wat hiervoor nodig is.’

  Bewezen in de praktijk

  In de best practice staat puntsgewijs beschreven wat bijvoorbeeld een rechter of bode kan doen om een tolk of vertaler te ondersteunen bij zijn werkzaamheden. Maar ook welke verantwoordelijkheden de tolk/vertaler zelf draagt. Zo staat omschreven of er 1 of meerdere tolken moeten worden opgeroepen als een zaak lang en complex is, welke informatie tolken voor aanvang van de zitting tot hun beschikking moeten hebben, en dat een tolk of vertaler een dienst weigert als hij vindt dat hij er niet geschikt voor is.

  Het is slechts een greep uit de tientallen tips die in de best practice worden gegeven. ‘We hebben geen lijst met regels opgesteld, maar geven voorbeelden die zich bewezen hebben in de praktijk’, verduidelijkt Lycklama à Nijeholt. ‘We hopen dat deze voorbeelden iedereen bewust maken van wat er nodig is voor een tolk of vertaler om zijn werk goed te kunnen doen.’

  Totstandkoming

  Recente ontwikkelingen in (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van vertolking en vertaling in strafzaken en het kritische artikel De minachting voor de gerechtstolk van tolk/vertaler Auke Jacobs in het Nederlands Juristenblad vorig jaar, waren aanleiding om te onderzoeken hoe tolken en vertalers hun rol binnen het strafproces beter kunnen vervullen. ‘Er zijn ter voorbereiding van de best practice veel contacten geweest met betrokken partijen als rechters, het OM, de advocatuur en natuurlijk tolken en vertalers’, zegt Lycklama à Nijeholt. ‘Door te spreken met alle betrokken partijen is het eindproduct echt geworteld in de dagelijkse praktijk. Mensen kunnen hiermee direct aan de slag.’

  Eerlijk proces

  Als een slachtoffer of verdachte de taal niet spreekt heeft hij het recht te worden bijgestaan door een tolk. Dit recht is onder andere vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Tolken en vertalers spelen daarom een belangrijke rol bij een eerlijk proces. ‘Als ultieme hoeder van een eerlijk proces heeft de rechter de plicht om na te gaan of dit soort bijstand nodig is, en of de kwaliteit van de tolkbijstand goed genoeg is’, benadrukt Lycklama à Nijeholt. ‘Ik denk dat rechters, tolken en vertalers en alle andere procesdeelnemers profijt hebben van deze best practice, en dat  het recht op een eerlijk proces daarmee nog beter wordt gewaarborgd.’

 
 
     
     
     
 
 

Praktisch & betrokken

Praktisch betrokken is voor ons kantoor een juiste benaming.

De term geeft enerzijds weer dat zoveel mogelijk oplossingen voor clienten worden aangereikt die in de praktijk ook hout snijden, terwijl die oplossingen voortkomen uit de betrokkenheid van de organisatie van ons kantoor in het geheel en de individuele medewerkers in het bijzonder.

Sinds de oprichting van ons kantoor enige jaren geleden, heeft de praktijk een bestendige groei laten zien en zijn wij in staat gebleken onze vaste relaties blijvend aan ons te binden en daarnaast een groot aantal nieuwe relaties hebben kunnen begroeten. Wij zijn er met recht trots op er om bekend te staan altijd voor onze clienten klaar te staan en zo snel en adequaat mogelijk van dienst te zijn met medewerkers die in alle geledingen van ons kantoor ruimschoots hun sporen in de advocatuur hebben verdiend.

 
 
 
 
 
 

Twentepoort Oost 3a
7609 RG Almelo

Postbus 837
7600 AV Almelo

Tel. 0546-543520
Fax: 0546-543529

E-mail:
Internet: www.spoorhoekman.nl

Kvk-nummer: 08155434
Spoor & Hoekman op Google+

©2010 Spoor & Hoekman c.s.

Algemene voorwaarden | Disclaimer

Disclaimer:
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
verstrekking van de informatie op deze site aan derden is niet toegestaan. Hoewel bij het samenstellen van deze website de uiterste zorg is nagestreefd sluiten Spoor Hoekman c.s. iedere
aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze website beschikbaar is.

Wij hechten als kantoor grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Wij doen er alles aan om dit te realiseren. Het kan echter voorkomen dat u over een bepaald aspect niet tevreden bent. Wij horen dit dan graag, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Dit komt onze dienstverlening alleen maar ten goede.

Wanneer u een klacht heeft, dan gaan wij er vanuit dat u deze eerst voorlegt aan uw eigen advocaat. Mocht het zo zijn dat u er samen niet uitkomt dan behandelt ons kantoor een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze interne klachtenregeling.

Op al onze advocaten zijn de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing. Voor meer informatie over de Wet- en regelgeving advocatuur verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.