Praktijkgebieden o.a.:

 
 
 
 
 
 
 
 
   Nieuws:
 
 • Google moet persoonsgegevens verkoper illegale e-books afstaan aan BREIN

  ​Google moet aan stichting BREIN de persoonsgegevens leveren van iemand die illegale e-books verkocht via Google Play. Dat heeft de Haagse kortgedingrechter bepaald in een kort geding dat BREIN had aangespannen tegen het bedrijf. De stichting die voor haar leden opkomt tegen piraterij op internet heeft volgens de rechter aannemelijk gemaakt dat er inderdaad sprake is van inbreuk op auteursrechten door de verkoop van e-books van onder meer Harry Mulisch, John Grisham en Tommy Wieringa tegen een prijs van 2,21 euro.

  Afweging tussen eigendom, vrij ondernemerschap en privacy

  De kortgedingrechter beveelt de afgifte van de persoons- en adresgegevens van de houder van het Google Play-account Flȃmanca Hollanda, die de e-books verkocht, op grond van de Auteurswet. Om tot deze beslissing te komen, heeft de rechter de grondrechten van de betrokken partijen tegen elkaar afgewogen. Dat zijn enerzijds het recht op bescherming van eigendom van (de auteurs die aangesloten zijn bij) de stichting BREIN en het tegengaan van inbreuken op rechten van intellectuele eigendom. Dat is anderzijds het recht van Google op vrij ondernemerschap en van de accounthouder van Flȃmanca Hollanda op vrije meningsuiting, waaronder het belang om anoniem te blijven en het recht op privacy/eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

  BREIN heeft een reëel belang bij verkrijging van de identificerende gegevens, namelijk de effectieve handhaving van de auteursrechten van haar leden, waarop inbreuk wordt gemaakt. Zij kan die inbreuk stoppen door de persoon of personen achter Flȃmanca Hollanda daarop aan te spreken. Google is voor BREIN het enige aanknopingspunt om deze houder te achterhalen. De daartegenover staande belangen van de houder van Flȃmanca Hollanda leggen volgens de rechter weinig gewicht in de schaal. Google heeft niet duidelijk gemaakt welk zwaarwegend belang zij heeft waardoor de rechter tot een andere afweging zou moeten komen. De inbreuk op de vrijheid van ondernemerschap van Google is minimaal: zij hoeft enkel de gegevens ter beschikking te stellen die zij op dit moment nog heeft.

 • Tweede Kamer stemt dinsdag over meer geld rechtspraak

  De Tweede Kamer stemt morgenmiddag (dinsdag 6 oktober) over 2 moties die de regering oproept 200 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen dienden de SP en het CDA hiertoe vorige week moties in.

  De motie van de SP (pdf, 53 kB) vraagt om extra geld, ‘constaterende dat de strafrechtketen ernstig onder druk staat en dat er zeker 200 miljoen extra nodig is om ervoor te zorgen dat de politie, het Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut en de rechtspraak de wenselijke maatschappelijke prestaties kunnen blijven leveren’.
  Het CDA constateert in zijn motie (pdf, 56 kB) ‘dat er grote financiële en inhoudelijke problemen zijn bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, waarbij de huidige begroting onvoldoende waarborgen biedt’ en verzoekt de regering de begroting met 200 miljoen euro te verhogen om de structurele tekorten op te lossen.

  [Foto: ministerie van Algemene Zaken]

  Analyse

  Minister van Financiën Dijsselbloem zegde de Kamer vorige week toe een analyse te maken van de knelpunten van de V en J-begroting en deze met minister Van der Steur te bespreken en hierop bij de Kamer terug te komen. De beide moties ontraadde hij, wegens geen of onvoldoende dekking.

  Toekomstplan

  Eerder stelde de Rechtspraak een toekomstplan vast waarin zij voor een deel tegemoet komt aan een opgelegde bezuiniging oplopend tot 88 miljoen euro, op verzoek van de Tweede Kamer uit. In dit plan brengt wordt op 7 van in totaal 32 zittingsplaatsen in Nederland het aantal rechtszaken dat op die plek wordt aangeboden teruggebracht. Hierdoor kan op huisvesting worden bespaard in Assen, Almelo, Alkmaar, Lelystad, Dordrecht, Zutphen en Maastricht.
  De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, Frits Bakker, zei eerder in een reactie dat er 52 miljoen euro extra nodig is om de Rechtspraak op peil te houden.

  Bezuinigingen

  Het kabinet wil dat de Rechtspraak fors bezuinigt, van 32 miljoen euro in 2016, oplopend tot 88 miljoen euro in 2020. Tegelijkertijd moet de Rechtspraak investeren in het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, waarvan digitalisering van procedures een belangrijk onderdeel is. Verder wezen diverse onderzoeken in 2014 uit dat de werkdruk onder rechters en juridisch personeel hoog is en de kwaliteit van de rechtspraak hierdoor onder druk staat.

 
 
     
     
     
 
 

Praktisch & betrokken

Praktisch betrokken is voor ons kantoor een juiste benaming.

De term geeft enerzijds weer dat zoveel mogelijk oplossingen voor clienten worden aangereikt die in de praktijk ook hout snijden, terwijl die oplossingen voortkomen uit de betrokkenheid van de organisatie van ons kantoor in het geheel en de individuele medewerkers in het bijzonder.

Sinds de oprichting van ons kantoor enige jaren geleden, heeft de praktijk een bestendige groei laten zien en zijn wij in staat gebleken onze vaste relaties blijvend aan ons te binden en daarnaast een groot aantal nieuwe relaties hebben kunnen begroeten. Wij zijn er met recht trots op er om bekend te staan altijd voor onze clienten klaar te staan en zo snel en adequaat mogelijk van dienst te zijn met medewerkers die in alle geledingen van ons kantoor ruimschoots hun sporen in de advocatuur hebben verdiend.

 
 
 
 
 
 

Twentepoort Oost 3a
7609 RG Almelo

Postbus 837
7600 AV Almelo

Tel. 0546-543520
Fax: 0546-543529

E-mail:
Internet: www.spoorhoekman.nl

Kvk-nummer: 08155434
Spoor & Hoekman op Google+

©2010 Spoor & Hoekman c.s.

Algemene voorwaarden | Disclaimer

Disclaimer:
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
verstrekking van de informatie op deze site aan derden is niet toegestaan. Hoewel bij het samenstellen van deze website de uiterste zorg is nagestreefd sluiten Spoor Hoekman c.s. iedere
aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze website beschikbaar is.

Wij hechten als kantoor grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Wij doen er alles aan om dit te realiseren. Het kan echter voorkomen dat u over een bepaald aspect niet tevreden bent. Wij horen dit dan graag, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Dit komt onze dienstverlening alleen maar ten goede.

Wanneer u een klacht heeft, dan gaan wij er vanuit dat u deze eerst voorlegt aan uw eigen advocaat. Mocht het zo zijn dat u er samen niet uitkomt dan behandelt ons kantoor een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze interne klachtenregeling.

Op al onze advocaten zijn de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing. Voor meer informatie over de Wet- en regelgeving advocatuur verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.