0546 - 54 35 20

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de besloten vennootschap Spoor Hoekman c.s. B.V., gevestigd te Almelo.

I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de B.V.: de besloten vennootschap Spoor Hoekman cs B.V., gevestigd te Almelo. N.B. Een lijst van aandeelhouders wordt op verzoek toegezonden.

b. Client: de contractspartij van de B.V.

c. Het kantoor: de B.V. en zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de (on)middellijk aandeelhouders of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst aan de B.V. verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.

d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub e en f bedoeld die de B.V. voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

e. Verschotten: de kosten die de B.V. in het belang van de uitvoering van de overeenkomsten maakt.

f. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

II. Overeenkomst van opdracht

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door de B.V. is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan de B.V. slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.

b. De cliënt stemt ermee in dat de B.V. de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

III. Declaratie

a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd tenzij anders geldt.

b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

c. De B.V. is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een depot te verlangen. Een ontvangen depot wordt verrekend met de laatste declaratie.

d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

IV. Betaling

a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de B.V. of de betreffende daarmee gelieerde stichtingen derdengelden, gestelde bank- of girorekeningen, danwel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

b. Betaling van de declaraties van de B.V. dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Het betreft hier de wettelijke rente, zoals vermeld in de artikelen 6:119a en 6:120 BW.

c. Indien de B.V. invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering met een minimum van 10% van de openstaande declaraties, ten laste van de cliënt.

V. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden voorzover het gestelde onder b geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de B.V. en/of haar leidinggevenden.

VI. Geschillen

a. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

b. Het kantoor hanteert een interne klachtenregeling. De tekst van de klachtenregeling is te vinden op de website en zal op verzoek van opdrachtgever aan hem toegezonden worden.

c. Leidt de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing, dan worden alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede onder nummer 08155434.

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan één van onze specialisten.

Verstuur

Maak afspraak
Direct advies van onze specialisten.

Online juridische balie Heeft u vragen, of wilt u vrijblijvend advies?

Klik op de link hiernaast voor meer informatie

Naar onze online juridische balie >